Política de privacidade

Co gallo da entrada en vigor do Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 e a Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Persoais e garante dos dereitos dixitais procedese a actualizar a presente política de Protección de Datos. A continuación, facilitase información sobre os tratamentos de datos levados a cabo polo CONCELLO DE CERVO.

1. MARCO LEXISLATIVO APLICABLE. Regulamento Xeral 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (RXPD), relativo a protección das persoas físicas con respeto o tratamento de datos persoais e a libre circulación dos devanditos, polo cal se deroga a Directiva 95/46/CE. Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garante dos dereitos dixitais. (LOPDGDD) As directrices do Grupo de Traballo do Artigo 29. As directrices establecidas pola Axencia Española de Protección de Datos.

2.COMUNICACIÓN ELECTRÓNICAS. No caso de recibir comunicación por medios electrónicos, informámoslle que as mensaxes se dirixen exclusivamente ó su destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se vostede non é o destinatario indicado, queda notificado de que a súa utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente. De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de servizos da sociedade de información e de comercio electrónico, comunicámoslle que no caso de que non desexe recibir comunicacións e información de índole publicitaria mediante este sistema de comunicación electrónica, indíqueo por tal mesma vía referenciando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS PUBLICITARIAS” para que os seus datos persoais sexan dados de baixa na nosa base de datos. A súa solicitude será atendida nun prazo de 10 días desde o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa, entenderase que se acepta e autoriza que a entidade actuante continue realizando as susoditas comunicacións.

3. RESPONSABLE DO TRATAMENTO. O responsable do tratamento dos seus datos de carácter persoal é o CONCELLO DE CERVO. C.I.F.: P2701300B Enderezo: Praza do Concello, s/n (27891-Cervo) Mail: concello.cervo@eidolocal.es

4. LEXITIMACIÓN. A lexitimación para o tratamento dos seus datos está basado no artigo 6 do RXPD. O tratamento dos seus datos basease nos seguintes supostos: a) o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoales para un ou varios fins específicos; b) o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado e parte ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais; c) o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obligación legal aplicable o responsable do tratamento; d) o tratamento é necesario para protexer intereses vitais do interesado ou doutra persoa física; e) o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou en exercicio de poderes públicos conferidos el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos ó responsable do tratamento; f) o tratamento é necesario para a satisfacción de intereses lexítimos perseguidos polo responsable do tratamento ou por un terceiro, sempre que sobre ditos intereses non prevalezan os intereses ou dereitos e liberdades fundamentais do interesado que requiran a protección de datos persoais, en particular cando o interesado sexa un neno.

5. FINALIDADE DO TRATAMENTO. Con carácter xeral, o seus datos persoais serán usados para poder relacionarse con vostede e poder prestar os servizos de competencia municipal. Asemade, tamén poden ser tratados para outras actividades de tipo estadísitico, archivo ou de promoción/información xeral. Neste sentido, todos os nosos formularios e solicitudes, introduciuse un apartado donde se informa de maneira clara e sinxela sobre a finalidade, lexislación aplicable e dereitos relacionados cos seus datos de carácter persoal. Non obstante, vostede pode consultar as finalidades dos diversos tratamentos consultando o presente Rexistro de Actividades de Tratamento.

6. PRAZO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS. Conservaremos os seus datos mentras sexan necesarios para realizar os trámites e xestions encomendadas, e en todo caso, durante os prazos legalmente esixidos. Unha vez finalizados o prazos legalmente aplicables, procederemos a consérvalos bloqueados, sendo únicamente accesibles a Administracions Públicas, xuíces e tribunais, para a atención das posibles responsabilidades nacidas do tratamento, durante o prazo de prescripción destas. Unha vez cumprido este segundo prazo debe procederse a supresión dos datos.

7. CESIONS DE DATOS. Con carácter xeral, só os empregados públicos da nosa entidade debidamente autorizados poderán ter coñecemento da información que solicitamos. Poderán ter coñecemento dos seus datos de carácter perosal aquelas entidades públicas ou privadas as cales estamos obrigados a facilitar os seus datos persoais con motivo de cumprimento dalgunha lexislación aplicable. Do mesmo xeito, poderán ter coñecemento da súa información de carácter persoal aquelas empresas adxudicatarias de contratos administrativos que precisen ter acceso a mesma para a presentación dos nosos servizos. En el caso de que, o marxe dos supostos comentados, necesitemos dar a coñecer a súa información persoal a outras entidades, solicitaremoslle previamente o seu permiso a través de opcions claras que lle permitirán decidir a este respecto. Si desexa coñecer máis información o respecto pode consultar o noso Rexistro de Actividades de Tratamento.

8. DEREITOS EN PROTECCIÓN DE DATOS. O usuario ten dereito a obter confirmación sobre si o CONCELLO DE CERVO trata datos que lle concirnen, así como acceder os seus datos persoais, solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a supresión cando, entre outros motivos, os datosnon sexan necesarios para os fines que foron recollidos. En determinados supostos, o usuario poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso únicamente serán conservados para o exercicio ou defensa de reclamacions. En determinados supostos e por motivos relacionados coa sua situación particular, o usuario poderá opoñerse o tratamento dos seus datos. O CONCELLO DE CERVO cesará no tratamento dos datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou para o exercicio ou defensa de posibles reclamacions. O Usuario poderá plantear as cuestions que considere en relación a presente política, así como exercer os seus dereitos nos termos legalmente previstos, debendo dirixir una comunicación o enderezo: CONCELLO DE CERVO, Praza do Concello, s/n (27891-Cervo) ou enderezo electrónico a: concello.cervo@eidolocal.es con indicación da solicitude correspondente e acompañado de copia do DNI ou documento acreditativo da súa identidade. Facilitanselle a continuación, os modelos para o exercicio dos diversos dereitos en Protección de Datos. En caso de entender que os seus dereitos non foron correctamente atendidos, vostede poderá presentar una reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)

9. MEDIDAS DE SEGURIDADE. O CONCELLO DE CERVO adoptará todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir os principios recollidos no artigo 5 del RGPD e na LOPDGDD. Asemade, garantizase a aplicación os tratamentos de datos de carácter persoal das medidas de seguridade requeridas por normativa legal, especialmente polo Esquema Nacional de Seguridade, tendo en conta a tipoloxía de datos e riscos previsíbeis.